Urbanismisäätiö

Urbanismisäätiön työskentelyapuraha arkkitehti, tohtoriopiskelija Kaisu Kuuselalle Lyoniin perehtymiseen

25.8.2015

Urbanismisäätiö sai apurahan hakuaikana kuusi hakemusta joissa Maailman Parhaat Kaupungit toimintatavan kohteiksi ja apurahan käyttökohteiksi esitettiin erilaisia kaupunkeja New Yorkista Helsinkiin. Säätiö on kiitollinen kaikille hyvistä hakemuksista, jotka palvelevat Urbanismisäätiön harkitessa mahdollisia Maailman Parhaat Kaupungit - kurssin ja opintomatkan kohteita tulevaisuudessa.

Saapuneisiin hakemuksiin perehtymisen perusteella säätiö on myöntänyt työskentelyapurahan arkkitehti, tohtoriopiskelija Kaisu Kuuselalle, kohteena Lyon Ranskassa.

Perusteluna on, että Kaisu Kuuselan hakemus on työohjelman ja kohteen perustelujen pohjalta arvioiden parhaiten säätiön toimintatapaa tukeva.

Ranskassa on historiallisena perintönä raskas ja moniportainen julkinen hallinto. Kuntia on yli 36 000 ja näiden ja valtion välissä toimii kaksi hallinnontasoa: departementit, jotka perinteisesti vastaavat sosiaalisista kysymyksistä ja alueet (régions), joiden vastuulla on muun muassa liikenteeseen liittyvät kysymykset. Lisäksi kunnat voivat muodostaa kolmen tasoisia yhteenliittymiä kaupunkiseuduilla. Ranskassa on kuitenkin löydetty menettelytapoja voittaa fragmentoituneen hallinnon ongelmia.

Valtion ja kuntien tai kuntayhtymien välinen roolitus kaupunkikehittämisessä on kaupunkisuunnittelua ohjaavan lain perusteella selkeä. Sosiaaliseen tasa-arvoon ja kaupungin ekologisuuteen kytkeytyviin teemoihin, kuten sosiaaliseen asuntotuotantoon, asuntotuotannon ohjelmointiin ja liikennesuunnitteluun otetaan laissa hyvin selkeä kanta. Yksiselitteisen lainsäädännön lisäksi valtio harjoittaa kaupunki-politiikkaa, joka tähtää valikoivien työmarkkinoiden seurauksena muodostuvien kaupunkitilan sosiaalisten toimimattomuuksien ehkäisyyn ja hallintaan. Käytännössä valtio osallistuu markkinoiden aiheuttaman sosiaalisen ja taloudellisen epätasapainon vakauttamiseen rahoittamalla kuntien ja kuntayhtymien toimintaa osapuolten välille laadittavien kaupunkisopimusten kautta. Työn suunnittelun ja toteu-tuksen tekee kunta tai kuntayhtymä.

Kuuselan hakemuksessaan esittämän työohjelman mukaan selvitetyksi tulee sekä paikallisen kaupunkikehittämisen parhaita käytäntöjä Lyonin alueelta että Ranskan vahva kaupunkipolitiikka ja -sopimukset.

Copyright © 2015 Urbanismisäätiö - www.urbanismisaatio.fi