Urbanismisäätiö

Kaupunkikulttuurin edistämiseksi toimivan, Urbanismisäätiön säännöt

 1. Säätiön nimi on Urbanismisäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 2. Säätiön tarkoituksena on tukea, kehittää ja kiinnittää huomiota kaupunkimaiseen elämänmuotoon, sen merkitykseen ja vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kaupunkirakenteen ja kaupunkikulttuurin kehittämiseen yleensä. Säätiö voi tukea taloudellisesti tällaista toimintaa, tutkimusta tai koulutusta sekä jakaa apurahoja. Säätiö voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa tarkoituksensa edistämiseksi.

 3. Säätiön peruspääoma on kolme miljoonaa (3 000 000) markkaa.

  Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin lain sallimilla tavoilla.

  Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Päätös peruspääpääoman sijoittamisesta on tehtävä siten, että vähintään 2/3—osaa kaikista hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

  Säätiön tarkoituksiin voidaan käyttää peruspääoman tuottoa ja säätiön saamia muita varoja. Peruspääomaa ei saa käyttää säätiön tarkoituksiin.

 4. Säätiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

  Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että ensimmäisen hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

  Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että ne edustajat, jotka kulloinkin valitaan perustajayhdistyksessä vuonna 1992 jäseninä olleista kaupungeista Suomen Kuntaliitto ry:n hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi, valitsevat säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sellaisten henkilöiden keskuudesta, joiden he katsovat edustavan perustajayhdistyksessä vuonna 992 jäseninä olleita kaupunkeja.

  Säätiön hallituksen jäsenet valitaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen jäsenet on valittu.

  Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 5. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

  Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla lavalla.

  Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla, mutta muussa asiassa tulee voimaan mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 6. Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai säätiön toiminnanjohtajan kanssa.

 7. Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

 8. Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-maaliskuussa.

  Vuosikokouksessa on käsiteltävä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

  Vuosikokouksessa on päätettävä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

  Vuosikokouksessa on valittava kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet.

  Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

 9. Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilit ja hallituksen kertomus Säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

 10. Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

  Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

 11. Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli vähintään ¾-osaa kaikista hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutos on saatettava oikeusministeriön vahvistettavaksi.

  Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

 12. Mikäli säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen edistämiseksi.

Copyright © 2013 Urbanismisäätiö - www.urbanismisaatio.fi